Методът представлява регенеративна клетъчна терапия, която се основава на технологията Sanakin.
„Тялото има свои собствени сили за регенерация и следователно може да се самовъзстановява.“
Процедурата Sanakin (Санакин), представлява извличането на богат на цитокини серум – ACRS, получен от собствената кръв на пациента. Той съдържа многократно завишени стойности (до 15 пъти) на цитокини, интерлевкини и растежни фактори.
Интерлевкините са група цитокини, за които първоначално се е считало, че произлизат от левкоцитите. В по-късен етап е установено, че те се произвеждат от голямо разнообразие клетки. Функционирането на имунната ни система зависи в голяма част от тях. По-голямата част интерлевкини сe произвеждат от хелперните CD 34 – лимфоцити, моноцити, макрофаги и ендотелни клетки.

Нашето тяло контролира възпалителните процеси, чрез специални сигнални протеини. Тези молекули се прикрепват към клетките и активират или деактивират възпалителни процес.
Интерлевкин-1(IL-1),причинява увреждане на хрущялите, болка и възпалителен процес. Организмът притежава и Интерлевкин-1 рецептор антагонист(IL-1Ra).
Автоложният богат на цитокини серум-ARCS на метод Sanakin, съдържа повишени концентрации на естественият рецепторен антагонист и важни растежни фактори, получени от собствената кръв на пациента.
Инхибиращият протеин IL-1Ra, заема специфичните рецептори в клетките така че, увреждащият протеин IL-1 е възпрепятстван и така възпалителният механизъм не може да се включи.
Серумът получен при Метод Sanakin се нарича ACRS серум.
Приложение:
В денталната и обща медицина за стопиране на възпалителните проблеми в тъканите.